Privacyverklaring en Algemene Bepalingen

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03-06-2019

Privacyverklaring

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bea Hoekstra therapie, coaching & training, van zwaar naar lichter. Je dient je ervan bewust te zijn dat Bea Hoekstra therapie, coaching & training, van zwaar naar lichter niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Bea Hoekstra therapie, coaching & training, van zwaar naar lichter respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. 

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of je zelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

  • Bea Hoekstra therapie, coaching & training; van zwaar naar lichter
  • Brink 1, 9331 AA  Norg
  • 0629234339,
  • bea@vanzwaarnaarlichter.nl

 

Algemene Bepalingen

1.        Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.

2.        De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a.        De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b.        De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3.        De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a.        Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b.        Client geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;

c.         De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessie meer te zullen geven;

d.        Client houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

e.        De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4.        De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie is afgesproken voor een termijn langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

5.        Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst.

6.        In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de tijd voor een sessie één tot anderhalf uur; met 2 personen is de minimum tijd anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur.

7.        Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8.        Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur/1 werkdag van te voren worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening, uitgaande van 1 uur, wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9.        De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

10.      De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

11.      Indien cliënt, huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

12       Als u ontevreden bent of een klacht heeft over de therapeut, dan is de eerste stap dit met de therapeut te bespreken. Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie VBAG (Quasir)waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure

13       Client gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (therapeut). Er wordt tijdens de sessies niet gerookt of alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op de cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.

14       Bea Hoekstra therapie, coaching & training is niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledig informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar niet heeft verstrekt.  

15       Bea Hoekstra Bea Hoekstra therapie, coaching & training is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren of het betreden van het terrein en/of het gebouw “De Brinkhof” aan de Brink in Norg, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijkruimte, de hal, en het gebruikmaken van het toilet.