Verschillende technieken en werkvormen

 

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) 

ACT is een therapievorm die bij verschillende problemen inzetbaar is, bijvoorbeeld: angst, depressieve klachten, stress en burn-out en lichamelijke ongemakken, met als doel problemen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Deze therapie kan je helpen om op een andere en slimmere manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je je meer bezig kunt houden met de waardevolle dingen in je leven. Het bestaat uit de 2 kernonderdelen Acceptance en Commitment waarbij 6 thema’s aan de orde komen.

  • Acceptance : ruimte maken voor vervelende gevoelens
  • Defusie : afstand nemen van vervelende gedachten
  • Zelf als Context : op een andere manier naar je zelf kijken
  • Hier en Nu : en je aandacht meer te richten op het nu. OP die manier loop je niet meer zo snel vast in je persoonlijke belemmeringen en obstakels
  • Waarden : oriënteren en stilstaan bij wat jij in het leven echt belangrijk vindt
  • Toegewijd handelen : investeren in de dingen die jij echt belangrijk vindt

Deze onderdelen samen zorgen er voor dat je persoonlijke veerkracht - psychische flexibiliteit - ontwikkelt en vergroot, waardoor je je niet laat tegenhouden door belemmeringen en obstakels om dingen te doen,  maar dat je meebuigt en zo kunt blijven investeren in dat wat je leven zinvol en lichter maakt.

Hypnotherapie

Hypnotherapie helpt om inzicht te krijgen in eigen handelen, inzicht in eigen kwaliteiten, en helpt om beter om te gaan met klachten en problemen. Omdat klachten en problemen vaak onbewust in stand worden gehouden, wordt hypnose gebruikt om juist in contact te komen met het onderbewustzijn. Dat  kan het beste als je je in een staat van diepe ontspanning bevind, trance of hypnose.

Wat is hypnose?

Hypnose is net een soort van dagdromen. Je bent dan helemaal met je aandacht bij jezelf. Wat er om je heen gebeurt is dan even minder belangrijk. Het is een fase tussen wakker zijn en slapen.

Zo’n fase ontstaat ook vaak zo maar en overkomt je bijvoorbeeld als je verdiept bent in een mooi boek of een spannende film. Dan ben je ook minder bezig met je omgeving en reageer je vaak via de “automatische piloot”. Dat wordt ook wel een alledaagse of spontane “trance” genoemd en dat is het type trance of hypnose dat in de therapie wordt gebruikt.

Om daar te komen word je begeleid met ontspanningstechnieken en suggesties. Voordeel van deze manier is dat er dan makkelijker beelden vanuit het onbewuste naar boven komen die je kunnen helpen om aan een oplossing van je probleem te werken. Belangrijk om dit daadwerkelijk te beseffen! Na een sessie hypnotherapie weet je dus ook gewoon wat er is gebeurd.

 

Regressietherapie

In de regressietherapie wordt gewerkt met een lichte vorm van hypnose. De bedoeling is terug te gaan naar ervaringen en situaties uit het verleden die nu onbewust nog van invloed zijn op het heden. Dan kan een ervaring uit het verleden zijn, van toen je bijvoorbeeld nog op school zat of nog verder terug.  Door de therapie wordt inzichtelijk wat er toen is gebeurd en hoe je er toen op hebt gereageerd. Door het herbeleven kun je de situatie van toen verwerken en de overtuigingen en patronen die toen zijn ontstaan, loslaten. Ze passen niet meer in het heden omdat de omstandigheden nu anders zijn dan toen. Toen was dat een logische reactie, maar nu kun je er anders tegen aan kijken.

 

NLP  

NLP is een afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. Dat klinkt heel ingewikkeld maar het heeft betrekking op wat er in je hersens gebeurt (neuro), wat je gebruikt om te communiceren (linguïstisch)en welke gedragspatronen je hebt geleerd en hardnekkig blijft gebruiken(programmeren)

NLP stelt je ervaringen centraal. Ons gedrag en gewoontes hebben we ontwikkeld op basis van onze ervaringen. De manier waarop we iets waarnemen – voelen, horen, zien, ruiken, proeven – is voor iedereen verschillend. Daarom zijn onze ervaringen en onze herinneringen individueel en subjectief.

Dat betekent dat we ook op een andere manier naar onze ervaringen kunnen kijken en het ons kan helpen  om te veranderen.

Een uitdrukking die dat mooi illustreert is: “als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, zul je altijd krijgen wat je hebt gekregen”

 

Systemisch werken

Hoe je je in het hier en nu voelt, hoe je omgaat en reageert op dat wat het leven brengt, wordt beïnvloed door het systeem waar jij deel van uit maakt. Dat kan je familie zijn, het gezin waarin je bent opgegroeid of je huidige gezin. Maar ook het systeem waarvan je beroepsmatig  deel uit maakt; het bedrijf waarvoor je werkt, het team , je collega’s. En denk eens aan je sportclub of een andere vereniging. Allemaal systemen die invloed hebben hoe jij je gedraagt. De plaats die jij inneemt in dat systeem en dat wat er in dat systeem allemaal gebeurt bepalen voor een groot deel wat je doet en waarom. Dit gebeurt vaak onbewust.

Via het systemisch werk krijg je inzicht in jouw plek in het systeem en je verhoudingen binnen dat systeem. Je gaat ontdekken waar je belemmeringen zitten, waarom je vasthoudt aan bepaald gedrag dat je groei en ontwikkeling belemmert. Het kan helpen om zaken te erkennen en te accepteren; het kan ook helpen in het vinden van oplossingen.

  

Voice Dialogue

Iedere persoonlijkheid bestaat uit deelpersoonlijkheden die allemaal uniek zijn. Iedereen heeft verschillende “ik-ken” in zijn persoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld de perfectionist, de criticus, de saboteur, de controleur, de behager, de genieter enzovoort. Ze hebben allemaal hun eigen gedrag, gedachten, behoeftes, gevoelens en bewustzijn.

De deelpersoonlijkheden zijn vaak in onze vroege jeugd ontstaan doordat we geleerd hebben met welk gedrag we meer waardering van onze ouders kregen, of welk gedrag ons meer voordeel opleverde. Die ikken hebben zich sterker ontwikkeld en zijn dominanter geworden, terwijl andere ikken nauwelijks nog aan bod komen, zij worden zelfs genegeerd, ontkend of verstoten. Daardoor ontstaat een disbalans tussen de verschillende kanten in je persoonlijkheid.

 

Voice Dialogue helpt je om al je ikken beter te leren kennen; je ontdekt wanneer en waarom  een bepaalde ik is ontstaan. Je krijgt inzicht in het functioneren van je ikken en hoe je ze kunt inzetten in bepaalde situaties. Je leert bewuster om te gaan met de mogelijkheden die je in je hebt, waardoor je je eigen kwetsbaarheid beter kunt beschermen, maar je je ook krachtiger kunt voelen en bewuster keuzes kunt maken.

 

Lichaamswerk

Bj het lichaamswerk draait het vooral om aandacht voor het voelen, het voelen van alles wat er in je lichaam gebeurt. Je zou ook kunnen zeggen dat je leert luisteren naar je lichaam. Wat dient zich aan en wat doe je er mee. Er wordt gewerkt met ontspanningsoefeningen, ademhaling, visualisaties en metaforen.

Het draait om herkennen, erkennen en accepteren van gevoelens en emoties en wat dit met jouw lichaam doet. Welke spanningen en klachten roepen die gevoelens op als je ze onderdrukt.

Je leert de gevoelens de ruimte te geven en niet te veroordelen. Als je bijvoorbeeld je boosheid, angst en verdriet voortdurend wegstopt en vast houdt is er geen plaats meer voor positieve gevoelens en raakt je energie op. Je kunt zelfs letterlijk het gevoel hebben dat je lichaam vast zit.

Als je meer ruimte geeft aan je gevoelens komt er weer beweging en gaat  de energie weer stromen en voel je je krachtiger. Lichaam en geest zijn meer in balans en je bent beter in staat de verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes te nemen.

.

EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization end Reprocessing. Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. Voorbeelden daarvan zijn: een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen een enorme impact hebben in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen verwerkt deze ervaringen en gebeurtenissen op eigen kracht, maar soms is het de oorzaak van psychische klachten. Vaak gaat het dan om herinneringen, bepaalde schokkende beelden of gevoelens,  flashbacks of nachtmerries, die zich blijven opdringen.

EMDR helpt om dit te verminderen of er een andere betekenis aan te geven, zodat de herinneringen minder sterk worden en minder invloed hebben op het dagelijks leven.

 

Assen van verandering  

De Assen van Verandering is een werkvorm die we gebruiken om het veranderingsproces in kaart te brengen. Het geeft inzicht in welke fase van het veranderingsproces je zit en welke stappen je nog wilt zetten om je doel te bereiken. Het is bedacht door de Amerikaanse cognitief psycholoog en NLP/Neurosemantiek trainer Michael Hall. Het is gebaseerd op onderzoek dat Hall heeft gedaan naar mensen, die uit zichzelf (dus zonder professionele hulp) een belangrijke verandering in hun leven succesvol hebben behaald. Hall heeft van al deze 'veranderingsexperts' de achterliggende structuur van hun succesvolle gedrag in kaart gebracht.

 

 

RET (Rationeel Emotieve Therapie)

Bij deze therapie ligt de nadruk vooral op de gedachten en overtuigingen. Uitgangspunt is dat niet een gebeurtenis zelf de oorzaak is van psychische klachten , maar dat vooral de interpretatie en de gedachten over de gebeurtenis de klachten veroorzaakt. Dit zijn vaak irrationele, negatieve gedachten die niet helpen om de gebeurtenis te verwerken of om te gaan met de gebeurtenis.. Tijdens de therapie wordt gekeken hoe die gedachten en interpretaties vervangen kunnen worden door meer helpende gedachten.

 

Provocatieve therapie en coaching 

Bij deze vorm is het uitgangspunt dat je uitgedaagd gaat worden. Belangrijke factoren daarbij zijn: warmte, respect en vooral ook humor. Je wordt als het ware uit de tent gelokt, om op een andere manier naar jouw problemen te kijken. Het belangrijkste doel is dat je weer in beweging komt, om tot een oplossing te komen of om gewoon te accepteren hoe het is.. Provocatieve therapie & coaching helpt om te relativeren, houd je als het ware een spiegel voor, is verfrissend en geeft lucht. Lachen om je eigen probleem helpt al om het minder zwaar te maken .